Trang chủ Showroom ABB, MCCB ABB

ABB, MCCB, MCB, RCDs, ACB, Contactor, Relay BV quá tải, khởi động mềm, biến tần

 

BIẾN TẦN ABB ACS55 BIẾN TẦN ABB ACS150 BIẾN TẦN ABB ACS310 BIẾN TẦN ABB ACS355
BIẾN TẦN ABB ACS550 BIẾN TẦN ABB ACS800 BIẾN TẦN ABB ACH550 BIẾN TẦN ABB ACH880
MCCB ABB A1C 1P 18KA MCCB ABB A2C 1P 18KA MCCB ABB A1N 1P 25KA MCCB ABB A2N 1P 25KA MCCB ABB A1N 2P 30KA MCCB ABB A2N 2P 30KA
MCCB ABB A1A 3P 10KA MCCB ABB A1B 3P 18KA MCCB ABB A2B 3P 18KA MCCB ABB A1C 3P 25KA MCCB ABB A2C 3P 25KA
MCCB ABB A1N 3P 36KA
MCCB ABB A2N 3P 36KA MCCB ABB A3N 3P 36KA MCCB ABB A3S 3P 50KA MCCB ABB A1A 4P 10KA MCCB ABB A1B 4P 18KA MCCB ABB A2B 4P 18KA
MCCB ABB A1C 4P 25KA MCCB ABB A2C 4P 25KA MCCB ABB A1N 4P 36KA MCCB ABB A2N 4P 36KA MCCB ABB A3N 4P 36KA MCCB ABB A3S 4P 50KA

BẢNG MÃ THIẾT BỊ ĐIỆN HẠ THẾ ABB

I. THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT (BREAKERS & SWITCHES)

1/ Cầu dao tự động dạng khối ( Moulded-case Circuit Breaker )(MCCB)

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB FORMULA

Khả năng cắt Loại Dòng định mức In MCCB 1P MCCB 2P
(KA) Type (A) Mã sản phẩm Mã sản phẩm
Breaking Cap Rated Cur Order code Order code
18KA A1C 20 1SDA066486R1  
25 1SDA066487R1
30 1SDA066488R1
32 1SDA068754R1
40 1SDA066489R1
50 1SDA066490R1
60 1SDA066491R1
63 1SDA068765R1
70 1SDA066492R1
80 1SDA066493R1
90 1SDA066494R1
100 1SDA066495R1
125 1SDA066496R1
18KA A2C 150 1SDA068776R1  
160 1SDA066537R1
175 1SDA066538R1
200 1SDA066539R1
225 1SDA066540R1
25KA for 1P A1N 20 1SDA066686R1 1SDA066497R1
30KA for 2P 25 1SDA066687R1 1SDA066498R1
  30 1SDA066688R1 1SDA066499R1
  32 1SDA068755R1 1SDA068756R1
  40 1SDA066689R1 1SDA066500R1
  50 1SDA066690R1 1SDA066501R1
  60 1SDA066691R1 1SDA066502R1
  63 1SDA068766R1 1SDA068767R1
  70 1SDA066692R1 1SDA066503R1
  80 1SDA066693R1 1SDA066504R1
  90 1SDA066694R1 1SDA066505R1
  100 1SDA066695R1 1SDA066506R1
  125 1SDA066696R1 1SDA066507R1
25KA for 1P A2N 150 1SDA068777R1 1SDA068778R1
30KA for 2P 160 1SDA066770R1 1SDA066543R1
  175 1SDA066771R1 1SDA066544R1
  200 1SDA066772R1 1SDA066545R1
  225 1SDA066773R1 1SDA066546R1
  250 1SDA066774R1 1SDA066547R1
Khả năng cắt Loại Dòng định mức In MCCB 3P MCCB 4P
(KA) Type (A) Mã sản phẩm Mã sản phẩm
Breaking Cap Rated Cur Order code Order code
10KA A1A 15   1SDA066524R1
16   1SDA068750R1
20 1SDA066511R1 1SDA066525R1
25 1SDA066512R1 1SDA066526R1
30 1SDA066513R1 1SDA066527R1
32 1SDA068757R1 1SDA068761R1
40 1SDA066514R1 1SDA066528R1
50 1SDA066515R1 1SDA066529R1
60 1SDA066516R1 1SDA066530R1
70 1SDA066517R1 1SDA066531R1
80 1SDA066518R1 1SDA066532R1
90 1SDA066519R1 1SDA066533R1
100 1SDA066520R1 1SDA066534R1
125 1SDA066521R1 1SDA066535R1
18KA A1B 20 1SDA066698R1 1SDA066734R1
25 1SDA066699R1 1SDA066735R1
30 1SDA066700R1 1SDA066736R1
32 1SDA068758R1 1SDA068762R1
40 1SDA066701R1 1SDA066737R1
50 1SDA066702R1 1SDA066738R1
60 1SDA066703R1 1SDA066739R1
70 1SDA066704R1 1SDA066740R1
80 1SDA066705R1 1SDA066741R1
90 1SDA066706R1 1SDA066742R1
100 1SDA066707R1 1SDA066743R1
125 1SDA066708R1 1SDA066744R1
18KA A2B 150 1SDA068779R1 1SDA068782R1
160 1SDA066549R1 1SDA066555R1
175 1SDA066550R1 1SDA066556R1
200 1SDA066551R1 1SDA066557R1
225 1SDA066552R1 1SDA066558R1
250 1SDA066553R1 1SDA066559R1
25KA A1C 20 1SDA066710R1 1SDA066746R1
25 1SDA066711R1 1SDA066747R1
30 1SDA066712R1 1SDA066748R1
32 1SDA068759R1 1SDA068763R1
40 1SDA066713R1 1SDA066749R1
50 1SDA066714R1 1SDA066750R1
60 1SDA066715R1 1SDA066751R1
70 1SDA066716R1 1SDA066752R1
80 1SDA066717R1 1SDA066753R1
90 1SDA066718R1 1SDA066754R1
100 1SDA066719R1 1SDA066755R1
125 1SDA066720R1 1SDA066756R1
25KA A2C 150 1SDA068780R1 1SDA068783R1
160 1SDA066776R1 1SDA066788R1
175 1SDA066777R1 1SDA066789R1
200 1SDA066778R1 1SDA066790R1
225 1SDA066779R1 1SDA066791R1
250 1SDA066780R1 1SDA066792R1
36KA A1N 20 1SDA066722R1 1SDA066758R1
25 1SDA066723R1 1SDA066759R1
30 1SDA066724R1 1SDA066760R1
32 1SDA068760R1 1SDA068764R1
40 1SDA066725R1 1SDA066761R1
50 1SDA066726R1 1SDA066762R1
60 1SDA066727R1 1SDA066763R1
63 1SDA068771R1 1SDA068775R1
70 1SDA066728R1 1SDA066764R1
80 1SDA066729R1 1SDA066765R1
90 1SDA066730R1 1SDA066766R1
100 1SDA066731R1 1SDA066767R1
125 1SDA066732R1 1SDA066768R1
36KA A2N 150 1SDA068781R1 1SDA068784R1
160 1SDA066782R1 1SDA066794R1
175 1SDA066783R1 1SDA066795R1
200 1SDA066784R1 1SDA066796R1
225 1SDA066785R1 1SDA066797R1
250 1SDA066786R1 1SDA066798R1
36KA A3N 320 1SDA066560R1 1SDA066568R1
400 1SDA066561R1 1SDA066569R1
500 1SDA066564R1 1SDA066572R1
630 1SDA066566R1 1SDA066574R1
50KA A3S 320 1SDA066562R1 1SDA066570R1
400 1SDA066563R1 1SDA066571R1
500 1SDA066565R1 1SDA066573R1
630 1SDA066567R1 1SDA066575R1

CẦU DAO TỰ ĐỘNG DẠNG KHỐI – MCCB Tmax

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 3P
MCCB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
18KA
XT1B
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
25KA
XT1C
25
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067400R1
36KA
XT2N
1.6
2
2.5
3.2
4
5
6.3
8
10
12.5
16
20
25
36KA
XT1N
32
40
50
63
80
100
125
160
1SDA067419R1
36KA
XT3N
200
250
36KA
T4N
320
36KA
T5N
400
630
50KA
XT2S
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
50KA
XT3S
200
250
50KA
T4S
320
50KA
T5S
400
630
70KA
XT2H
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
70KA
XT4H
200
250
70KA
T4H
320
70KA
T5H
400
630
120KA
XT2L
16
25
32
40
50
63
80
100
125
160
120KA
T4L
250
320
120KA
T5L
400
630

 

Khả năng cắt
Loại
Dòng định mức In
MCCB 3P
MCCB 4P
(KA)
Breaking Cap
Type
(A)
Rated Cur
Mã sản phẩm
Order code
Mã sản phẩm
Order code
T6 - T7 MCCB
36KA
T6N
800
50KA
T6S
800
70KA
T6H
800
70KA
T7H
1000
1250
1600
100KA
T6L
800
120KA
T7L
1000
1250
1600
T7-M MCCB
50KA
T7S-M
800
1000
1250
1600
70KA
T7H-M
800
1000
1250
1600
120KA
T7L-M
800
1000
1250
1600
150KA
T7V-M
800
1000
1250
 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần