Trang chủ Nghiên cứu Khoa học Nghiên cứu Khoa học Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con

Tính toán dòng điện xoáy và từ trường trong các vùng dẫn của cáp cao áp bằng phương pháp phần tử hữu hạn miền con

TÍNH TOÁN DÒNG ĐIỆN XOÁY VÀ TỪ TRƯỜNG TRONG CÁC VÙNG DẪN CỦA CÁP CAO ÁP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN MIỀN CON

Subproblem Finite Element Method for Computing Eddy Current and Magnetic Fields on Conducting Regions for High Voltage Cables

Số 131 (10/2011)♦Tạp chí tự động hóa ngày nay


Newer news items:
Older news items:

 

Nhà tài trợ

vaa logo

CorporateLogo Colo CFBr

Liên kết & Quảng cáo

 
 

 

 
 
 


 Sửa biến tần

Quảng cáo&Liên kết