Trang chủ Văn nghệ Văn nghệ Thông báo phát hành Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa số 19

Thông báo phát hành Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa số 19

Chuyên san Đo lường, Điều khiển và Tự động hóa số 19 đã được Tạp chí Tự động hóa ngày nay xuất bản. Chuyên san được phát hành tại Tòa soạn hoặc qua đường bưu điện. Phần tóm tắt các bài báo khoa học Chuyên san số 10 được đăng ở trang cuối của Tạp chí số tháng 10/2017 và phần kèm theo dưới đây.

alt

DANH SÁCH BÀI VIẾT TRÊN CHUYÊN SAN SỐ 19, THÁNG 08/2017

 

 

Bài: Hệ thống nhận dạng và đếm lỗi trên bề mặt gạch men

         A Ceramic Tile’s Surface Defects Identification and Counting System

Tác giả: Trương Quốc Bảo, Võ Thành Lâm, Võ Văn Phúc, Trương Quốc Định

Tóm tắt: Trong nghiên cứu này, chúng tôi đề xuất một hệ thống nhận dạng một số lỗi phổ biến trên bề mặt gạch men trong thực tế. Ở đây việc kiểm tra đánh giá được thực hiện hoàn toàn tự động dựa trên hệ thống băng tải cơ khí, thiết bị điều khiển phần cứng và phần mềm xử lý, nhận dạng. Đầu tiên, gạch sẽ được tách khỏi nền và tính toán đặc trưng ảnh dựa trên histogram và kết cấu bề mặt để nhận dạng loại mẫu của gạch dùng mạng nơ-ron nhân tạo. Tiếp theo, tiến hành trừ ảnh mẫu gạch và gạch mẫu để nhận dạng lỗi sử dụng kỹ thuật xử lý hình thái. Kết quả thực nghiệm được tiến hành trên tập dữ liệu 150 ảnh viên gạch thuộc 15 loại mẫu khác nhau với tổng cộng 292 loại lỗi cần nhận dạng. Kết quả nhận dạng của hệ thống đạt 96.92% với 100% số gạch mẫu được nhận dạng đúng. Thời gian nhận dạng trung bình khoảng 1s cho một mẫu gạch đã khẳng định tính hiệu quả của hệ thống được đề nghị.

Abstract: In the research, we proposed a system to identify some common errors on the surface of ceramic tiles. The assessment is done automatically based on an automated conveyor, hardware and software for recognizing ceramic tiles’ surface defects. Firstly, the Ceramic Tiles’ image is extracted from the conveyor background image and features set based on histogram and texture of image surface is processed to identify the Ceramic Tiles’ template using neural network. Next, we take subtraction between testing sample and the corresponding template of tile image to recognize surface defects of Ceramic Tiles using morphology techniques. The experiment is performed on 150 ceramic title images belonging to 15 different categories which has about 292 defects that need to identify. The accuracy of our system is about 96.92% and 100% of Ceramic Tiles’ template are recognized correctly. The average recognition time is of 1s for an image of Ceramic Tiles’ has confirmed the effectiveness of the proposed algorithms.

Bài: Phân tích công suất và hệ số hiệu dụng của động cơ BLDC loại đĩa với nam châm vĩnh cửu

         An Analysis of Power and Efficiency Coefficient of Disk Type Permanent Magnet BLDC Motors

Tác giả: Stepanov Anatolii Vladimirovich, Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt: Công suất và hệ số hiệu dụng của một động cơ dòng điện một chiều không cổ góp với nam châm vĩnh cửu loại đĩa được nghiên cứu trong công trình. Động cơ với cuộn dây phần ứng hai khối và ba cặp cực được xét. Chế độ hoạt động ở chuyển mạch bốn kỳ trong hai nửa chu kỳ của hai khối cuộn dây phần ứng, được nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích sự phụ thuộc của các dòng điện của cuộn dây phần ứng và sức điện động trở lại của động cơ vào góc quay rotor, thu được sự phụ thuộc của công suất, tiêu thụ bởi động cơ, và hệ số hiệu dụng vào mô-men điện từ. Các kết quả thu được cho phép thực hiện hợp lý hơn việc chọn các thông số của động cơ BLDC loại đĩa và các chế độ hoạt động của nó trên các bước thiết kế nó.

Abstract: The paper investigates power and the coefficient of efficiency of the noncontact disc type permanent magnet DC motors. The article considers the motor with two armature windings and three pairs of poles. The work forcus on the four-cycle double half-period commutation mode of armature winding voltage. On the basis of analytical dependences of armature windings currents and back electromotive force of the motor on the angle of the rotor rotation the paper derives the relationship between power consumed by the motor, the efficiency coefficien, and electromagnetic torque. The obtained results help making a more reasonable choice in designing non-contact disc type DC motors.

Bài: Ứng dụng bộ quan sát trượt để ước lượng tốc độ và vị trí trục động cơ trong hệ điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

         An Application of Sliding Mode Observer to Estimate Rotor Speed and Position in Speed Control Mode of Induction Motors

Tác giả: Nguyễn Huy Phương

Tóm tắt: Trong hệ truyền động điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ không dùng cảm biến vị trí thì các thông tin về vị trí và tốc độ trục động cơ được ước lượng theo nhiều phương pháp khác nhau. Cách đơn giản nhất là tính trực tiếp từ mô hình toán học của động cơ, tuy nhiên kết quả đạt được là không thực sự chính xác do thông số của động cơ bị thay đổi trong quá trình làm việc. Phương pháp được cho là có độ chính xác phù hợp với hệ truyền động điều chỉnh tốc độ là phương pháp sử dụng các bộ quan sát, trong đó sai lệch của mô hình sẽ được hiệu chỉnh thường xuyên. Bài báo này giới thiệu việc ứng dụng bộ quan sát trượt trong việc ước lượng vị trí và tốc độ trục động cơ thông qua việc sử dụng các thông tin về dòng điện stator đo được. Sau phần giới thiệu tổng quan về các phương pháp ước lượng tốc độ và vị trí cho hệ truyền động động cơ không đồng bộ, bài báo này sẽ tập trung vào việc thiết kế các bộ quan sát trượt để ước lượng cả vector từ thông rotor và tốc độ quay trục động cơ. Để kiểm chứng mô hình thiết kế, giải pháp mô phỏng trên phần mềm Simulink/Matlab cũng được tiến hành. Kết quả mô phỏng cho thấy hệ truyền động đã hoạt động tốt cả trong chế độ không tải, có tải, đảo chiều quay.

Abstract: In a sensorless induction motor drive, the information of rotor speed and position can be estimated by various techniques. A simple estimation method is that the speed can be directly obtained using the motor’s model equations; however, the accuracy is not very good due to the parameter’s variation. The closed-loop rotor speed observer is considered suitabl to speed control the of induction motor drives because of model errors are usually compensated. The paper introduces an application of Sliding Mode Observer to estimated rotor speed and position by using information of the measured stator currents. After an overview of major principles of sensorless control of the induction motor, the paper focuses on the theoretical and practical implementation of sliding mode observer to extract information of the rotor flux and speed for the induction motor drive. In oder to confirm the introduced method, a simulation based on Simulink/Matlab is conducted, the simulation results show that the drive works well in no load, with loaded and reserve modes.

Bài: Mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa với trễ trên kênh truyền là hằng số

       An Experimental Model for the Control of Teleoperation Systems with Constant Communication Delays

Tác giả:Đặng Ngọc Trung, Đỗ Trung Hải

Tóm tắt: Việc nghiên cứu lý thuyết phương pháp điều khiển bền vững thích nghi kháng nhiễu cho hệ thao tác từ xa một chủ, một tớ (Teleoperation-SMSS) với trễ trên kênh truyền thông là hằng số, trong đó các phân hệ Robot chủ và Robot tớ là những đối tượng phi tuyến và chịu ảnh hưởng của nhiễu bất định đã được trình bày ở [6], [7]. Bài báo này đưa ra mô hình thực nghiệm điều khiển hệ thao tác từ xa một chủ một tớ với trễ trên kênh truyền là hằng số. Các kết quả thực nghiệm nhằm kiểm chứng lại lý thuyết, đồng thời chỉ ra khả năng ứng dụng của công cụ lý thuyết này vào thực tế.

Abstract: The theory of the anti-disturbance robust adaptive control methods for the Teleoperation System Single Master-Single Slave (Teleoperation-SMSS) with the constant time delay in the communication channel, in which the master and slave robots are nonlinear objects and affected by uncertain disturbance has been studied in [6], [7]. This paper presents an experimental model for controlling the Teleoperation SMSS with the constant time delay in the communication channel. The experimental results confirm the correctness of the theoretical study and demonstrate the practical applicability of this study.

Bài: Multi Parametric Programming based Model Predictive Control for Tracking Control of Polysolenoid Linear Motor

           Điều khiển dự báo động cơ tuyến tính dạng ống trên cơ sở quy hoạch đa thông số

Tác giả: Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Phùng Quang, Nguyễn Như Hiển, Nguyễn Thanh Bình

Abstract: This paper develops new results on the use of model predictive control to control tracking performance of a Polysolenoid Linear motor. We propose the offline model predictive control law based on multi-parametric programming to remarkably reduce the amount of calculation. Thus, it is convenient for embedding the control law into microcontrollers. In addition, the presence of constraints and disturbance are also considered in the designing process. Several simulation results show the ability of the proposed method in the paper.

Tóm tắt: Bài báo này phát triển các kết quả mới bằng việc áp dụng phương pháp điều khiển dự báo cho bài toán điều khiển vị trí của động cơ tuyến tính dạng ống. Chúng tôi đề xuất luật điều khiển dự báo offline dựa trên phương pháp quy hoạch nhiều tham số để giảm đáng kể khối lượng tính toán. Do đó luật điều khiển này hoàn toàn có thể cài đặt vào trong vi điều khiển. Thêm vào đó việc thiết kế cũng có xem xét đến sự xuất hiện của rằng buộc về biến trạng thái và nhiễu tác động vào hệ thống. Một vài kết quả mô phỏng được tiến hành để kiểm chất lượng của phương pháp đã nêu trong bài báo.

Bài: Phân tích khả năng điều khiển tay máy công nghiệp trong tình trạng tổn thất cơ chế chấp hành

         Controllability Analysis of Industrial Manipulators in Failed-Actuator Situation

Tác giả: Lê Ngọc Trúc, Nguyễn Phùng Quang

Tóm tắt: Hiện nay, đã có nhiều nghiên cứu về giải pháp điều khiển tay máy robot bị lỗi cơ chế chấp hành hay lỗi khớp được công bố. Nếu ta có thể thiết kế được một sách lược điều khiển phù hợp thì sẽ góp phần làm tăng sự hoàn thiện và độ tin cậy của tay máy công nghiệp. Tuy nhiên các công trình này phần lớn đều dựa trên cơ sở một vài dạng cấu trúc tay máy nhất định như có dự phòng động học hoặc chỉ hoạt động trong mặt phẳng. Bài báo trình bày tổng quan về vấn đề điều khiển tay máy công nghiệp trong tình trạng tổn thất cơ chế chấp hành, tóm lược các sách lược điều khiển điển hình cho một số tay máy robot nhiều bậc tự do bị lỗi khớp, tiếp đó phân tích động học của một dạng tay máy công nghiệp có 6 khớp quay bị tổn thất cơ chế chấp hành tại một khớp nào đó và đưa ra các khả năng điều khiển tay máy công nghiệp tương ứng.

Abstract: Nowaday, there are many solutions of controlling failed-actuator or failed-joint manipulators have been proposed. The success of designing a proper control strategy in this case will enhance both the perfection and the reliability of industrial manipulators. Nevertheless, previous works are mostly based on particular types of manipulators which have either kinematic redundancy or a flat workspace. The paper gives an overview of controlling failed-actuator manipulators, summarizes several typical control strategies so far, afterwards we analyze the kinematics of a common 6 revolute-joints industrial manipulator in the context of any joint loss, and offers corresponding controllabilities.

Chú thích:

  1. Tên chính của bài viết” là tên ghi ở dòng trên cùng khi in. Đây là tên của bài viết bằng tiếng Việt.
  2. Tên phụ của bài viết” được ghi bằng tiếng Anh, ngay dưới tên chính bằng tiếng Việt.
  3. Nếu bài viết trực tiếp bằng tiếng Anh, sẽ có tên chính bằng tiếng Anh, còn tên phụ viết bằng tiếng Việt.

Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 
 
 

logost new
 


 Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết