Trang chủ Tin tức & Sự kiện Tin tức & Sự kiện VPEC cộng đồng Điện tử công suất được hình thành từ những nhà khoa học tâm huyết của Việt Nam

VPEC cộng đồng Điện tử công suất được hình thành từ những nhà khoa học tâm huyết của Việt Nam

Là những nhà khoa học tâm huyết với lĩnh vực Điện tử công suất, TS. Nguyễn Duy Đỉnh (giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội, hiện đang công tác tại Học viện Aichi Nhật Bản) và các đồng sự là tiến sĩ, nghiên cứu sinh người Việt ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đã có sáng kiến thành lập nên cộng đồng những người hoạt động trong lĩnh vực Điện tử công suất tại Việt Nam (VPEC). Ngày 29 tháng 5 năm 2019 VPEC ra đời với nòng cốt ban đầu mới chỉ có 20 thành viên. Tuy nhiên, sau chưa đầy 2 tháng, số thành viên đã lên tới hơn 440 thành viên và thu hút nhiều người theo dõi trên hoạt động chuyên môn của cộng đồng. PV Tạp chí Tự động hóa ngày nay đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Duy Đỉnh đại diện VPEC xung quanh lý do hình thành diễn đàn, tầm nhìn và cách thức hoạt động của diễn đàn khoa học bổ ích này.

PV: Trước hết xin tiến sĩ cho biết lý do hình thành diễn đàn?

TS. Nguyễn Duy Đỉnh: Đin t công sut (ĐTCS) đã và đang đóng mt vai trò thiết yếu trong các ngành công nghip và năng lượng trên toàn thế gii truyn đng đin, h điu khin logic kh trình (PLC),… đin t công sut là mt trong nhng tr ct ca ngành T đng hóa. Đc bit đi vi Vit Nam, ĐTCS càng tr nên cn thiết trong bi cnh nước ta đang gp rút tiến hành công nghip hóa, hin đi hóa.

Bn thân ĐTCS là mt lĩnh vc rng ln, hin din rt nhiu ng dng, t máy tính, đin thoi, đến xe đin, máy bay, tàu thy, hay h thng đin, thm chí giàn khoan du khí,… Rt nhiu công ty Vit Nam như Viettel, VNPT, Vingroup,… hàng năm đu tuyn rt nhiu k sư ĐTCS. Bi l t đng hóa được coi là ct lõi ca Cách mng công nghip ln 3, nhu cu tuyn dng k sư ĐTCS được d báo s còn rt cao trong nhiu năm na Vit Nam. T nhiu năm qua, nhiu trường Đi hc k thut Vit Nam đã có nhng chương trình đào to t cơ bn đến nâng cao v ĐTCS. Chng hn, trường Đi hc Bách khoa Hà Ni, môn ĐTCS được dy cả bc cao đng, k sư và cao hc vi 5~6 môn hc và nhiu đ án. Không ch chú trng đào to trong nước, hàng năm, Vit Nam gi ra nước ngoài rt nhiu sinh viên, nhà khoa hc ưu tú v lĩnh vc Đin - Đin t nói chung và ĐTCS nói riêng đ hc tp, trao đi v ĐTCS. Cng đng Đin t công sut Vit Nam (Vietnam Power Electronics Community - VPEC) được lp ra t sáng kiến ca nhng người như vy.

Trong bi cnh ở Việt Nam hiện không có mt hip hi chuyên nghip v ĐTCS, vic t chc các hi ngh chuyên môn, trao đi hc thut, hp tác quc tế, xut bn,… v ĐTCS là rt khó khăn. Xut phát t mong mun to ra mt môi trường sinh hot chuyên môn chuyên nghip v ĐTCS, VPEC đã được khai sinh vào ngày 29 tháng 5 va qua vi nòng ct là các nhà khoa hc Vit Nam đã và đang công tác trong và ngoài nước trong lĩnh vc ĐTCS.

PV: VPEC đang hướng đến mục tiêu rất có ý nghĩa, vậy để đạt được các mục tiêu đó, VPEC có những hoạt động cụ thể như thế nào?

TS. Nguyễn Duy Đỉnh:T chc ln nht thế gii v Đin - Đin t IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Hip hi k sư Đin - Đin t) đã có lch s hơn 130 năm hình thành và phát triển cũng có các hip hi chuyên môn riêng như IEEJ ca Nht Bn (Institute of Electrical Engineers of Japan), KIPE ca Hàn Quc (Korean Institute of Power Electronics), CES ca Trung Quc (China Electrotechnical Society), EEI ca Thái Lan (Electrical and Electronics Institute),… Các hip hi chuyên môn như vy đã góp phn thúc đy s phát trin v nn khoa hc và k thut nói chung và lĩnh vc ĐTCS nói riêng ca các quc gia k trên. Trong khi đó, vi vic thiếu đi mt hip hi chuyên môn, Vit Nam đang đánh mt đi các cơ hi hp tác, kết ni vi gii hc thut và công nghip v ĐTCS.

alt

Các thành viên tham gia webinar lần 1 (ảnh chụp màn hình từ đầu cầu Nagoya)

Trong 5 năm ti, VPEC mong mun hướng ti thành lp nên mt t chc như vy ti Vit Nam. Vic có mt Hip hi k sư Đin t công sut cho phép Vit Nam t chc các hi tho quc tế v ĐTCS, hp tác vi các hip hi nước bn, trao đi sinh viên, trao đi hc thut, thúc đy nghiên cu và ng dng ĐTCS, làm cu ni liên kết gii khoa hc vi công nghip và ngược li,… qua đó, tng bước khng đnh v thế ca Vit Nam v ĐTCS trên thế gii.

Dù vy, đ thành lp được mt hip hi như vy, có rt nhiu vic phi làm. Trước tiên là cn hình thành mt lp các nhà khoa hc tr tài năng, nhit tình, năng đng, vì cng đng. Th hai là cn có s đnh hướng, c vn ca các nhà khoa hc, các giáo sư, tiến s - nhng người đi trước có nhiu kinh nghim hot đng khoa hc. Hin nay, VPEC có nhiu hot đng nhm góp phn hình thành nên lp nhà khoa hc như vy.

VPEC đã và đang đăng ti các báo cáo, bài ging, hướng dn,… v ĐTCS lên website và trang mng xã hi ca VPEC. Nhng n phm đó do chính các thành viên ca VPEC son tho và công b. VPEC cũng có mt ban biên tp đ đánh giá, phn bin các n phm đó nhm đm báo tính khoa hc, tính chính xác ca ni dung. Thành viên ca ban biên tp đu là các giáo sư, tiến s, các nhà khoa hc đã có nhiu kinh nghim công b quc tế v ĐTCS. Thông qua nhng n phm đó, VPEC mong mun chia s kiến thc, khơi dy s ham thích ĐTCS đi vi các bn sinh viên, góp phn gii quyết các vn đ mà các thành viên VPEC gp phi.

alt

Các thành viên tham gia webinar lần 1 (ảnh chụp màn hình từ đầu cầu ĐH Bách khoa Hà Nội)

Ngoài ra, đu đn hàng tháng, VPEC đã và đang t chc các bui hi tho trc tuyến (webinar) đ tho lun các vn đ t tng quát đến chuyên sâu v ĐTCS. Các bui webinar có s tham gia ca nhiu đu cu, t nhiu quc gia và vùng lãnh th. Nhng người tham gia báo cáo là các nhà khoa hc vi các tho lun chuyên sâu, các bn nghiên cu sinh, k sư vi các vn đ h đang nghiên cu, ch doanh nghip vi các bài toán k thut thc tế,… Trong tương lai, VPEC s mi c các giáo sư ni tiếng người nước ngoài tham gia trình bày, t đó giúp nâng cao cht lượng chuyên môn và tăng cường hp tác quc tế. Thông qua nhng bui webinar như vy, VPEC mong mun đóng vai trò cu ni kết ni gii khoa hc vi công nghip. Qua đó, các doanh nghip có th tìm thy li gii cho bài toán k thut ca h, cũng như nhà khoa hc có th tìm thy đa chng dng cho nghiên cu ca mình.

Bên cnh đó, cách thành viên VPEC cũng đã và đang tích cc tham gia các t chc chuyên môn khác như IEEE, IEEJ, KIPE,… k trên, va đ hc hi kinh nghim, va đ tăng cường giao lưu chuyên môn, đng thi kêu gi sự ủng h ca h đi vi s phát trin ca lĩnh vc Đin - Đin t nói chung và ngành ĐTCS nói riêng ca Vit Nam.

PV: Thành viên sáng lập như anh hiện đang công tác tại Nhật Bản, các thành viên điều hành đa số là NCS hiện cũng đang ở nước ngoài, vậy hình thức hoạt động của VPEC như thế nào?

TS. Nguyễn Duy Đỉnh:Trước mt, VPEC ch yếu hot đng trên không gian Internet. VPEC được t chc gm mt Ban c vn, Ban qun tr và các thành viên. Ban qun tr có trách nhim t chc các bui webinar hàng tháng như nói trên, đng thi biên tp các n phm và công b trên website cũng như trên trang mng xã hi ca VPEC. Bên cnh đó, VPEC cũng s tích cc phát trin thành viên, phát hin nhân tài nhm xây dng nòng ct cho Hip hi Đin t công sut Vit Nam trong tương lai.

Không ch đăng ti các ni dung chuyên sâu, các thành viên VPEC sau khi tham d các hi ngh khoa hc s có trách nhim viết các báo cáo và đăng ti lên website đ cp nht v các nghiên cu, xu hướng mi nht trong lĩnh vc ca mình cho cng đng. Nh đó, nhng thành viên không có dp tham d hi ngh vn có th nm bt được phn nào ni dung ca hi ngh, t đó góp phn đnh hình nghiên cu ca mình.

Ngoài ra, VPEC cũng đã và đang tìm kiếm và chia s các cơ hi vic làm, cơ hi hc bng, các ngun kinh phí d án, qu đu tư trong lĩnh vc ĐTCS ti các thành viên.

Vic có thành viên là các nhà khoa hc đang tham gia ging dy ti các trường Đi hc cho phép VPEC có th t chc, tham gia các khóa đào to ngn hn v ĐTCS ti các trường Đi hc trong nước cũng như cho các doanh nghip có nhu cu. Qua đó, VPEC mong mun truyn ti trc tiếp các kiến thc chuyên môn thú v đến người hc.

PV: Din đàn có đnh hướng đt ra các nhóm chuyên môn đ semina không, thưa tiến sĩ?

TS. Nguyễn Duy Đỉnh:ĐTCS là mt ngành khoa hc vi nhiu lĩnh vc đa dạng. VPEC đã và đang t chc các bui webinar hướng ch đ đ các thảo luậnđược chuyên sâu hơn. Cụ thể, hàng tháng, Ban qun tr s mi các din gi tham gia báo cáo v mt ch đ đnh trước sau khi được s nht trí gia din gi và Ban qun tr.

Không nhng thế, ni dung website ca VPEC cũng s được sp xếp thành các chuyên mc, chng hn s có nhng chuyên mc v biến tn, v năng lượng mt tri, v chiếu sáng LED, v xe đin,… qua đó, giúp người đc d theo dõi, được tiếp cn thông tin mt cách có h thng và bài bn hơn.

PV: Tiến sĩ có th đánh giá bước đu mc đ hưởng ng ca cng đng chuyên môn đi vi din đàn?

TS. Nguyễn Duy Đỉnh:Như đã nói, Cộng đồng Điện tử Công suất Việt Nam mới được thành lập ngày 29 tháng 5 năm 2019 với nòng cốt ban đầu là 20 thành viên. Sau chưa đầy 2 tháng, hiện số thành viên đã lên tới hơn 440 thành viên. Trong đó, VPEC vinh dự có sự ủng hộ và tham gia của nhiều giáo sư đầu ngành về ĐTCS như PGS. Tạ Cao Minh, PGS. Trần Trọng Minh (Đại học Bách Khoa Hà Nội), PGS. Nguyễn Văn Nhờ (Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh),… trong vai trò thành viên Ban cố vấn.

Bui webinar đu tiên được t chc thành công ngày 13 tháng 7 năm 2019 va qua đã thu hút hơn mười đu cu tham gia trc tuyến. Đc bit, trong đó, đu cu Đi hc Bách Khoa Hà Ni còn có s tham gia ca đi din công ty Selex Motor, trong khi đu cu Tokyo Nht Bn cũng có s tham gia ca đi din công ty Vintech Japan thuc tp đoàn Vingroup. Được s đng ý ca các din gi, bui webinar đã được phát trc tiếp trên nn tng Facebook Livestream. Thng kê cho thy, bui webinar đã đt ti hơn 850 lượt theo dõi.

Các chia s, công b v chuyên môn trên trang cá nhân ca VPEC cũng thu hút được rt nhiu chia s, trao đi, tho lun t các thành viên. Điu đó cho thy, dù mi được hình thành không lâu, nhưng nhng hot đng ca VPEC đã thu hút được s quan tâm không nh t cng đng và công nghip.

PV: Cám ơn những chia sẻ hữu ích của tiến sĩ và chúc cho VPEC ngày càng lớn mạnh, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng chuyên môn và ứng dụng trong thực tiễn.

Webinar lần thứ 2 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 8, với chủ đề Wireless Power transfer. Có 4 speaker đến từ 4 nước với các bài trình bày gồm: Việt Nam (Power Control in the Dynamic Wireless Charging of Electric Vehicles), Singapore (Wireless Charging – Technology and Challenges), Nhật (About Vingroup and the Roadmap to Sustainable Development for Vietnam) và U.K (Power Control in the Dynamic Wireless Charging of Electric Vehicles).
Dự kiến lần này, có 12 đầu cầu tham gia trực tuyến gồm: ĐH BKHN (VN), ĐH SPKTHCM (VN), Nagoya (JP), Tokyo (JP), Brussel (Belgium), Seoul (KR), Ulsan (KR), Gwangju (KR), Brisbane(AU), SINGAPORE, Newcastle (U.K) và Kassel (Germany). Mời các bạn đăng ký tham gia tại các đầu cầu kể trên.
Khuyến khích việc tham dự VPEC webminar tại các đầu cầu kể trên. Trong trường hợp các bạn gặp khó khăn về khoảng cách địa lý, các bạn có thể đăng ký lập một cầu riêng nếu số lượng người tham gia tại cầu đó trên 6 người.

Để tham gia buổi webinar, các bạn cần đăng ký thông tin của mình tại đường dẫn dưới đây:
http://tiny.cc/rwyqaz

Trà Giang (TĐHNN)


Newer news items:
Older news items:

 

Hỗ trợ online

Hỗ trợ Web
Mr Phương: 0988906030

Liên kết & Quảng cáo


 
 
 

logost new
 


 Nhà tài trợ


Sửa biến tần

Mới cập nhật

Tìm kiếm

Quảng cáo&Liên kết